JLP + U23 2017


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lukas Neumann, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1B 1/Stäbe2 1 2 1 2 2 1 1
2B 2/Salto1 2 1 2 1 2 1 2
3B 3/Auflaufkeil m. Fenster1 2 1 2 1 3 2 2
4B 4/Mittelhügel1 1 1 2 1 1 1 1
5B 5/"V"-Hindernis2 2 2 1 1 1 1 1
6B 6/Liegende Schleife1 2 1 2 1 1 1 1
7B 7/Pyramiden2 1 1 1 1 1 1 1
8B 8/Rohr1 2 2 1 1 1 1 2
9B 9/Netz2 2 3 2 1 1 1 1
10B 10/Doppelwellen2 2 2 1 1 1 1 1
11B 11/Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 2 2 1
12B 12/Doppelkeile1 1 2 1 1 1 1 1
13B 13/Schrägkreis m. Niere1 1 1 2 1 1 1 1
14B 14/Winkel2 2 2 1 1 1 1 1
15B 15/Brücke2 2 4 2 2 2 1 1
16B 16/Labyrinth2 1 2 1 1 1 1 1
17B 17/Plateau1 1 2 2 1 1 1 1
18B 18/Blitz1 1 1 2 1 2 1 1

Summe 26 28 31 27 20 25 20 21
Schnitt Beton: 28,0   Schnitt Eternit: 21,5
Ergebnis Beton: 112   Ergebnis Eternit: 86   Gesamtergebnis: 198


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge